Pamiętacie ten sklep przy Schulstrasse ( obecnie ul. Szkolna ) - Sklep u "Tytki"
Przed swoją posesją i sklepem stoi właściciel Pan Josef Smolin.

Po II wojnie , w latach 1945 -1952, w pomieszczeniu sklepowym była jednoklasowa szkoła podstawowa. Tutaj nas repolonizowano. Większość z nas nie umiało mówić po polsku, niektórzy znali tylko śląską gwarę, więc zamiast pisać "żyto", pisaliśmy "zyto" , rów to był krzipop - itd.itd. Nauczycielem języka polskiego  był młody Ryszard Sielańczyk z Żelaznej, obecnie ks. Ryszard Sielańczyk . Potem przeniesiono nas do szkoły w Górkach.
Können sie sich noch an das Lebensmittelgeschäft an der Schulstrasse (heute ul. Szkolna) erinnern? Das Geschäft bei „Tytka“
Vor seinem Gründstück und seinem Geschäft steht der Besitzer- Herr Josef Smolin.

Nach dem 2. Weltkrieg, in Jahren 1945 -1952, in diesem Laden befand sich eine einklassige Grundschule. Hier wurden wir „eingepolt“. Die meisten von uns konnten kein Polnisch, einige konnten nur den schlesischen Dialekt. Der Polnischlehrer war der junge Herr Ryszard Sielańczyk aus Żelazna, heute ein Priester. Danach wurden wir in die Schule in Gorki versetzt.07.01.2006
ten sam dom. Zmienił się układ okien, ogrodzenie. Pozostał orzech, który  teraz jest większy a na dachu pojawił się kogut.

07.01.2006 das gleiche Haus. Die Fenster sind anders, auch der Zaun. Der Baum blieb und ist  gewachsen. Auf dem Dach erschien ein Hahn.  


 

  To dzieci z Folwarku, roczniki 1940,41,42,43, które w tej szkole były repolonizowane . Żadne z nich nie znało języka polskiego. To młodsza grupa, która pobierała naukę w końcowych  latach czterdziestych. Wśród nich od lewej pierwsza, to moja siostra Marysia. Na górze drugi od prawej, mój brat Artur. Po prawej  widoczny Ryszard Sielańczyk, nasz nauczyciel języka polskiego.
  Dzieci z roczników 1934 do 1937 po ekspresowym ukończeniu 1,2,3, klasy w tej szkole, kontynuowały dalszą edukację w Górkach,  wszystkie razem w czwartej klasie. Z tej grupy , tylko nielicznym udało się ukończyć 7 klasę w terminie

  Nazwiska osób, które udało się ustalić na fotografii: od prawej na dole. Trauta Bieniek, Rudi Giza, Chudala Jadwiga, Bieniek Renata, Maria Zmarzły. Na Górze: Horst Buhl, Kornek Hubert, Smolin Cecylia, Langosz Elżbieta, Artur Zmarzły, Diter Wróbel. Kto odczyta resztę, niech mnie poinformuje.
Hier die Kinder aus Vorwerk, der Jahrgang 1940,41,42,43, die in dieser Schule „eingepolt“ wurden. Kein einziges von den Kindern konnte polnisch. Das ist die jüngere Gruppe, die hier Ende der 40. Jahre lernte. Unter den Kindern ist auch meine Schwester Maria, die erste auf der linken Seite. Oben, der zweite rechts, mein Bruder Artur. Rechts mein Polnischlehrer Ryszard Sielańczyk.
Die Kinder aus dem Jahrgang 1934 bis 1937, nach dem schnellen beenden der ersten, zweiten und dritten Klasse in diese Schule, setzten die weitere Bildung in Gorki fort. Alle zusammen in der 4. Klasse. Aus dieser Gruppe ist nur einigen die 7. Klasse zu erreichen, geglückt. Es ist uns gelungen die Namen der Kinder auf dem Foto teilweise zu ermitteln:
Rechts unten: Trauta Bieniek, Rudi Giza, Chudala Jadwiga, Bieniek Renata, Maria Zmarzły. Oben: Horst Buhl, Kornek Hubert, Smolin Cecylia, Langosz Elżbieta, Artur Zmarzły, Diter Wróbel. Wer kennt die anderen, soll mich bitte informieren.